VEREJNÉ VÝDAVKY NA SOCIÁLNU OCHRANU RODINNEJ POLITIKY V KRAJINÁCH V4

PUBLIC EXPENDITURE ON SOCIAL PROTECTION OF FAMILY POLICY IN V4 COUNTRIES

Ján BULECA

Katedra financií, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, SR

download /doc/