3. ROČNÍK 2.číslo

VEREJNÉ VÝDAVKY NA SOCIÁLNU OCHRANU RODINNEJ POLITIKY V KRAJINÁCH V4

PUBLIC EXPENDITURE ON SOCIAL PROTECTION OF FAMILY POLICY IN V4 COUNTRIES

Ján BULECA

Katedra financií, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, SR

download /doc/

3. ROČNÍK 1.číslo

THE ROLE OF TOP MANAGEMENT IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING ERP SYSTEMS

Nebojsa DENIC – Boban SPASIC – Momir MILIC

Department of Information Technology, Faculty of information technology,
ALFA University Belgrade

download /doc/

2. ROČNÍK 2.číslo

hodnotenie rozvojového potenciálu vybraných krajských miest SLovenska prostredníctvom ukazovateľov Rozvojovej bonity

evaluation of development potentialof selected regional cities of slovakia trough Indicators of development bonity

Eva Balážová

Katedra verejnej správy, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ivana Gecíková

Katedra verejnej správy, Ústav verejnej správy, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

download /doc/

2. ROČNÍK 1.číslo

LEASING AKO ŠPECIFICKÁ FORMA FINANCOVANIA MAJETKU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

LEASING AS A SPECIFIC FORM OF FINANCING OF ASSETS  IN SLOVAK REPUBLIC

 Alena ANDREJOVSKÁ

Katedra financií, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

download /doc/

1. ROČNÍK 2.číslo

ANALÝZA FAKTOROV VPLÝVAJÚCICH NA PROCES AGENDY 21 V MAĎARSKU

AN ANALYSIS OF THE FACTORS THAT AFFECT THE AGENDA 21 PROCESS IN HUNGARY

Imre BAJÁK – Ladislav MURA

download /doc/

1. ROČNÍK 1.číslo

Anna BÁNOCIOVÁ, Ľudmila PAVLIKOVÁ, Ján VRAVEC
OHODNOCOVANIE MAJETKU PODNIKU NA SLOVENSKU
VALUATION OF COMPANY´S ASSETS IN SLOVAKIA

download /doc/