7. ROČNÍK 2.číslo

Download

7. ROČNÍK 1.číslo

Download

6. ROČNÍK 1.číslo

Download

5. ROČNÍK 2.číslo

Download

5. ROČNÍK 1.číslo

download

4. ROČNÍK 2.číslo

MULTI-GROUP ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE VIABILTY OF BUSINESS IDEA

Milica ARSIĆ – Ivan JOVANOVIĆ

Engineering Management Department, Technical Faculty in Bor, University of Belgrade

download /pdf/

4. ROČNÍK 1.číslo

THE IMPORTANCE LEVEL OF QUALITY MANAGEMENT ELEMENTS IN POLISH CONSTRUCTION COMPANY DEVELOPMENT STRATEGY

Stanisław BORKOWSKI, Renata STASIAK-BETLEJEWSKA

Institute of Production Engineering, Faculty of Management,
Czestochowa University of Technology, Poland

download /pdf/

3. ROČNÍK 2.číslo

VEREJNÉ VÝDAVKY NA SOCIÁLNU OCHRANU RODINNEJ POLITIKY V KRAJINÁCH V4

PUBLIC EXPENDITURE ON SOCIAL PROTECTION OF FAMILY POLICY IN V4 COUNTRIES

Ján BULECA

Katedra financií, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, SR

download /doc/

3. ROČNÍK 1.číslo

THE ROLE OF TOP MANAGEMENT IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING ERP SYSTEMS

Nebojsa DENIC – Boban SPASIC – Momir MILIC

Department of Information Technology, Faculty of information technology,
ALFA University Belgrade

download /doc/

2. ROČNÍK 2.číslo

hodnotenie rozvojového potenciálu vybraných krajských miest SLovenska prostredníctvom ukazovateľov Rozvojovej bonity

evaluation of development potentialof selected regional cities of slovakia trough Indicators of development bonity

Eva Balážová

Katedra verejnej správy, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ivana Gecíková

Katedra verejnej správy, Ústav verejnej správy, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

download /doc/