3. ROČNÍK 2.číslo

VEREJNÉ VÝDAVKY NA SOCIÁLNU OCHRANU RODINNEJ POLITIKY V KRAJINÁCH V4

PUBLIC EXPENDITURE ON SOCIAL PROTECTION OF FAMILY POLICY IN V4 COUNTRIES

Ján BULECA

Katedra financií, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, SR

download /doc/

3. ROČNÍK 1.číslo

THE ROLE OF TOP MANAGEMENT IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING ERP SYSTEMS

Nebojsa DENIC – Boban SPASIC – Momir MILIC

Department of Information Technology, Faculty of information technology,
ALFA University Belgrade

download /doc/

2. ROČNÍK 2.číslo

hodnotenie rozvojového potenciálu vybraných krajských miest SLovenska prostredníctvom ukazovateľov Rozvojovej bonity

evaluation of development potentialof selected regional cities of slovakia trough Indicators of development bonity

Eva Balážová

Katedra verejnej správy, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ivana Gecíková

Katedra verejnej správy, Ústav verejnej správy, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

download /doc/

2. ROČNÍK 1.číslo

LEASING AKO ŠPECIFICKÁ FORMA FINANCOVANIA MAJETKU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

LEASING AS A SPECIFIC FORM OF FINANCING OF ASSETS  IN SLOVAK REPUBLIC

 Alena ANDREJOVSKÁ

Katedra financií, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

download /doc/

Book of abstrakts 2016/2

Wage Determinants and Economic Crisis 2008 – 2014: Evidence from the Czech Republic

Jiří BALCAR, Jaromír GOTTVALD
Strana 3, Číslo 1 – Ročník 64/2016
Ekonomická krize skončila. Česká ekonomika v roce 2015 vykázala silný růst a predikce pro léta následující jsou taktéž pozitivní. Nastává tak vhodný okamžik na zhodnocení dopadu ekonomické krize v letech 2008 – 2014 na determinanty mezd. Tento článek se proto zabývá a) identifikací mzdových determinant, jejichž výnosnost se v průběhu zkoumaného období významně změnila, b) zkoumáním citlivosti mzdové výnosnosti na vývoj HDP. Pro účely této analýzy byly využity individuální data o cca 36 % zaměstnanců v České republice. Výsledky odhalily statisticky významný nárůst výnosnosti tzv. povolání bílých límečků a pokles mzdové výnosnosti vzdělání v období let 2008 – 2014. Také výnosnost mnoha firemních charakteristik se v uvedeném období významně změnila. Na druhé straně se ukázalo, že výnosnost jednotlivých mzdových determinant je pouze zřídkakdy ovlivněna změnami reálného HDP.

Book of abstrakts 2016/1

Wage Determinants and Economic Crisis 2008 – 2014: Evidence from the Czech Republic

Jiří BALCAR, Jaromír GOTTVALD
Strana 3, Číslo 1 – Ročník 64/2016
Ekonomická krize skončila. Česká ekonomika v roce 2015 vykázala silný růst a predikce pro léta následující jsou taktéž pozitivní. Nastává tak vhodný okamžik na zhodnocení dopadu ekonomické krize v letech 2008 – 2014 na determinanty mezd. Tento článek se proto zabývá a) identifikací mzdových determinant, jejichž výnosnost se v průběhu zkoumaného období významně změnila, b) zkoumáním citlivosti mzdové výnosnosti na vývoj HDP. Pro účely této analýzy byly využity individuální data o cca 36 % zaměstnanců v České republice. Výsledky odhalily statisticky významný nárůst výnosnosti tzv. povolání bílých límečků a pokles mzdové výnosnosti vzdělání v období let 2008 – 2014. Také výnosnost mnoha firemních charakteristik se v uvedeném období významně změnila. Na druhé straně se ukázalo, že výnosnost jednotlivých mzdových determinant je pouze zřídkakdy ovlivněna změnami reálného HDP.