Etické prehlásenie

 Pokyny pre autorov, redaktorov a oponentov

 Zodpovednosť autorov

 Autori smú zaslať do redakcie doposiaľ nepublikované vedecké práce.

 • Autori musia primárne a sekundárne údaje zhromažďovať a spracovávať v súlade s etickými pravidlami.
 • Autori deklarujú, že nemajú žiaden konflikt záujmov.
 • Neuskutočňujte zásadné zmeny v rukopise potom, ako redakčná rada prijala článok na publikovanie bez informovania výkonného redaktora. Za zásadné zmeny sa považujú nový obsah, nové údaje alebo zmeny v autoroch rukopisu.
 • Neuvádzajte osoby ako spoluautorov, len v prípade, ak urobili významný príspevok k vedeckej práci a zdieľajú zodpovednosť za výsledky výskumu.
 • Autori musia zistené nedostatky v rukopise bezodkladne opraviť a zaslať opravený rukopis späť výkonnému redaktorovi.
 • Autori rešpektujú práva k jednotlivým častiam rukopisu pokiaľ ide o zdieľanie vedeckých prác po ich publikovaní.
 1. Zodpovednosť redakčnej rady

 Redakčná rada je zodpovedná za poskytnutie pokynov pre autorov na spracovanie a zaslanie rukopisu.

 • Redakčná rada vystupuje voči všetkým autorom spravodlivo, objektívne a transparentne.
 • Rozhodovanie redakcie a komunikácia so zúčastnenými sa uskutočňuje jasným spôsobom.
 • Vytvorenie efektívneho a rýchleho systému oponovania rukopisov systémom dvoch nezávislých oponentov (double-blind review).
 • Redakčná rada musí oznámiť akýkoľvek konflikt záujmov.
 • Redakčná rada je zodpovedná za predkladanie zaslaných rukopisov.
 • Redakčná rada je oprávnená odmietnuť prijatie vedeckej práce, ktorá nespĺňa požiadavky publikačnej etiky.
 • Zodpovednosť recenzentov

Recenzenti predkladajú písomnú spätnú väzbu na základe vedeckej hodnoty diela. Recenzný posudok obsahuje vyjadrenie recenzenta k hodnote diela, obsahuje analýzu silných a slabých stránok rukopisu.

 • Recenzenti vo svojich posudkoch poskytnú návrhy, po zapracovaní ktorých budú vedecké práce relevantnejšie, úplné a kvalitnejšie.
 • Recenzenti vo svojich posudkoch uvedú, či je rukopis práce písaný jasne, zrozumiteľne, primerane vedecky a či rukopis spĺňa kritériá originálneho vedeckého diela.
 • Recenzenti zaobchádzajú s rukopisom autora práce s príslušným rešpektom. Ak počas recenzného konania zistia konflikt záujmov, sú povinní túto skutočnosť oznámiť redakčnej rade.
 • Recenzenti informujú výkonného redaktora, resp. redakčnú radu o všetkých relevantných informáciách, ktoré môžu byť dôvodom pre zamietnutie uverejnenia vedeckej práce.
 • Recenzenti musia zachovávať diskrétnosť a mlčanlivosť v recenznom konaní a nemôžu tretím stranám oznamovať informácie či zistenia o posudzovanom rukopise.