Pokyny pre autorov

Časopis Acta Oeconomica Universitatis Selye je recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne, zaregistrovaný na Ministerstve kultúry SR pod č. EV 4538/12, s prideleným číslom ISSN 1338-6581, e-ISSN 2644-5212 vychádzajúci dvakrát ročne s dôrazom na publikovanie príspevkov vysokej kvality. Vo vedeckom časopise sa uverejňujú pôvodné vedecké práce súvisiace so zameraním časopisu: ekonómia a ekonomika, manažment a marketing, obchod a podnikanie, kvantitatívne metódy a štatistika, manažérska psychológia, aplikovaná etika. Autor predkladá príspevok redakcii elektronickou formou (e-mailom), spracovaný v textovom editore Word v prostredí operačného systému Windows, typ písma Times New Roman, veľkosť 12 bodov, riadkovanie jednoduché (1). Maximálny rozsah príspevku je 12 strán, v prípade recenzií maximálne 3 strany, správy z vedeckého života rovnako maximálne 3 strany. Matematické vzorce treba písať zreteľne a v príslušnom editore. Zaslaním rukopisu autor príspevku potvrdzuje vydavateľovi vedeckého časopisu, že príspevok je výsledok jeho vlastnej tvorivej činnosti a poskytuje mu bezplatne právo na publikovanie príspevku tlačenej podobe a abstraktov aj v elektronickej forme. Akceptujú sa príspevky od domácich a zahraničných autorov výlučne v anglickom jazyku, ktoré doposiaľ neboli publikované, ani prijaté na publikovanie inde, bez ohľadu na pracovnú príslušnosť autora k UJS. Príspevky zaslané do redakcie časopisu sú recenzované dvoma nezávislými recenzentmi (systémom double blind peer-review). Autor je zodpovedný za odbornú a formálnu správnosť príspevku a zaslaním príspevku súčasne potvrdzuje zachovanie publikačnej etiky. O uverejnení príspevku rozhodne redakčná rada časopisu a to so zreteľom na oponentské posudky, vedecký význam, prínos a kvalitu práce. O výsledku recenzného konania je autor informovaný emailom. Ak príspevok nie je prijatý na publikovanie, redakcia vedeckého časopisu je oprávnená si predložený rukopis nechať pre účely archivácie. Na uverejnenie príspevku vo vedeckom časopise neexistuje právny nárok.

Publikovanie vo vedeckom časopise je bezplatné.

Štruktúra príspevku

Názov – krátka, stručná, jasná informácia o obsahu článku. Ako prvý v poradí sa uvádza názov práce v slovenskom jazyku, potom názov práce v anglickom jazyku.

Autor/-i – uvádzajú sa mená a priezviská každého, kto prispel ku vzniku príspevku. Neuvádzajú sa vedecké a pedagogické hodnosti. Do nasledujúceho riadka sa uvedú pracoviská autorov.

Abstrakt v angličtine – musí jasne stanoviť cieľ výskumu, priniesť stručný popis výskumu, hlavné pozorovania, výsledky a závery. Nemal by presiahnuť 10 riadkov. Abstrakt musí byť zrozumiteľný aj bez odvolania sa na článok. Všeobecne známe tvrdenia sú v abstrakte zbytočné. Každý odkaz na autora sa má robiť v tretej osobe, v prvej vete sa treba vyhnúť opakovaniu názvu článku, na začiatku treba poukázať na predmet výskumu, v súhrne musia byť zahrnuté nové fakty, číselné údaje uvádzané v článku a uvedené použité metódy.

 Kľúčové slová v angličtine – nemalo by ich byť viac ako 5. Uvádzajú sa v angličtine s malým začiatočným písmenom.

 Abstrakt (súhrn) v slovenskom jazyku – platia tie isté pravidlá ako pre abstrakt v angličtine.

 Kľúčové slová v slovenčine – pozri kľúčové slová v angličtine.

 JEL Classification: klasifikácia príspevku do tematickej oblasti podľa Americkej ekonomickej asociácie – http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php.

 Úvod – by mal poskytovať prehľad súvisiacich prác, vhodné odkazy na literatúru a poskytnúť informácie o stave výskumu danej problematiky. Úvod by sa nemal členiť na podkapitoly.

Materiál a metódy – táto časť by mala mať vhodné podkapitoly popisujúce použitú metodiku, postupy. Treba poskytnúť postačujúce podrobnosti o metódach tak, aby odborník mohol zopakovať popísané postupy. Treba citovať prebraté metódy z adekvátnej literatúry.

 Výsledky a diskusia – výsledky predložiť stručne v podobe tabuliek a obrázkov. Poskytnúť dostatok údajov na zdôvodnenie záverov. Nepredkladať tú istú informáciu vo viacerých formách (tabuľky, grafy, text). V diskusii treba upozorniť na význam zistení a ak je možné, porovnať získané informácie s predchádzajúcimi poznatkami.

 Tabuľky, obrázky – musia byť označené zrozumiteľným spôsobom, fotografie, grafické zobrazenia, diagramy, mapy a pod. musia mať vysvetľovaciu legendu.

 Literatúra – za presnosť údajov o použitej literatúre zodpovedá autor. Predložené vedecké práce musia obsahovať aj odkazy na relevantnú vedeckú literatúru obsiahnutú vo svetových databázach Web of Science a Scopus v minimálnom odporúčanom rozsahu 3 – 5 zdrojov. Pri popise použitej a citovanej literatúry treba rešpektovať STN ISO 690 – 692. Poznámky pod čiarou nie sú povolené. Zoznam použitej literatúry musí byť usporiadaný abecedne podľa priezviska autora a bez titulov, meno autora sa uvádza veľkými písmenami. V prípade, že citovaný zdroj nemá autora, uvádza sa vydavateľ a rok vydania. Informácie získané prostredníctvom internetu sa popisujú tak, že sa uvedie priezvisko a meno autora, názov materiálu, dátum citovania a presná URL adresa (napr. http://www.selyeuni.sk/ef). Citácie v texte sa popisujú formou odkazov na zoznam použitej literatúry a to tak, že sa do zátvorky uvedie priezvisko, či priezviská autorov a rok vydania. Ak sa uvádza priezvisko autora dokumentu vo vete v príslušnom páde, uvedie sa do zátvorky za ním rok vydania. Dve, alebo viac prác toho istého autora, či autorov, publikované v rovnakom roku sa odlíšia pridaním „a“, „b“, „c“ za rok vydania. Pri kolektíve autorov (nad 3) sa za menom prvého autora uvádza dodatok „a kol./ et al.“

 Kontaktná adresa – uvedie sa celé meno (aj tituly) prvého autora a úplná adresa jeho pracoviska, vrátane  e-mailu.

 Jazyk príspevku

 V príspevkoch publikovaných v slovenskom/českom/maďarskom jazyku treba rešpektovať jazykový zákon. Pre prekladoch abstraktov do anglického jazyka treba vychádzať z pravidiel britskej angličtiny. Obchodné pomenovania konkrétnych výrobkov by mali byť napísané veľkými začiatočnými písmenami a mali by mať uvedené meno a adresu výrobcu. Ak má výrobok obchodnú značku ™ či registrovanú obchodnú značku , treba ich uviesť k názvu výrobku. Okrem bežných skratiek možno používať i skratky, ktoré vytvoril autor, ale pri ich prvom výskyte sa musia vysvetliť. Používať jednotky SI a jednotky od nich odvodené.

Stránky zasielaného rukopisu nečíslujte. Zmeny v šablóne vedeckého časopisu nie sú dovolené a rukopis bude autorovi vrátený. Korektúry rukopisu príspevku je potrebné zaslať späť na adresu redakcie najneskôr do 7 dní. Zmeny, ktoré by ovplyvnili rozsah pôvodného rukopisu nie sú prípustné.

 Príspevky autori posielajú na adresu redakcie výlučne elektronicky:

mural@ujs.sk

šablóna príspevku