Časopis Acta Oeconomica Universitatis Selye je recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne vychádzajúci dvakrát ročne s dôrazom na publikovanie príspevkov vysokej kvality. Vo vedeckom časopise sa uverejňujú pôvodné vedecké práce súvisiace so zameraním časopisu: ekonómia a ekonomika, manažment a marketing, obchod a podnikanie, kvantitatívne metódy a štatistika, manažérska psychológia, aplikovaná etika.

Publikovanie vo vedeckom časopise je bezplatné.