hodnotenie rozvojového potenciálu vybraných krajských miest SLovenska prostredníctvom ukazovateľov Rozvojovej bonity

evaluation of development potentialof selected regional cities of slovakia trough Indicators of development bonity

Eva Balážová

Katedra verejnej správy, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ivana Gecíková

Katedra verejnej správy, Ústav verejnej správy, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

download /doc/